چارت سازمانی آمیتیس

هیئت مدیره

چارت سازمانی آمیتیس

چارت دپارتمان ها

چارت دپارتمان معماری

چارت دپارتمان معماری

چارت دپارتمان اجرا

چارت دپارتمان اجرا

چارت دپارتمان ساخت

چارت دپارتمان ساخت

چارت دپارتمان محصولات آلومینیومی

چارت دپارتمان محصولات آلومینیومی

چارت دپارتمان نظارت

چارت دپارتمان نظارت

چارت دپارتمان تحقیق و توسعه

چارت دپارتمان تحقیق و توسعه

هیچ رویایی ناممکن نیست!

تنها تصور کن